Ανακύκλωση


Η ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ αποτελεί μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης, διαλυτήριου αυτοκινήτων Ο.Τ.Κ.Ζ, ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων. Η μονάδα μας πληρεί όλους τους όρους του ΣΤΑΚΟΔ 371.0 στο νομό Κορινθίας. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν σκοπό και στόχο την ανάκτηση υλικών προς επεξεργασία ανακύκλωσης από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούνται στην αλυσίδα αυτή.

Ένας κρίκος της αποτελεί και η ΕΔΟΕ που δημιουργήθηκε ώστε να προωθήσει κέντρα ανακύκλωσης με δωρεάν παραλαβή αυτοκινήτων.Είμαστε υποχρεωμένοι να, επενδύσουμε προς το αύριο για να θεωρούμαστε ένας δυναμικός κρίκος στον όρο περιβάλλον και ανακύκλωση που συνεπάγεται σε κατηγορίες υλικών που πλέον να ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται. Υλικά όπως ελαστικά αυτοκινήτων, συσσωρευτών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων κ.α.

Η ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ αξιοποιεί, ανακυκλώνει και χρίζει υψηλών προδιαγραφών ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να παραδίδει το όχημα που επιθυμεί να ανακυκλώσουμε στο διαλυτήριο μας έτσι ώστε να αποκτούν άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση πιστοποιητικό καταστροφής.